Opis Projektu

Bezpieczeństwo jachtu, opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań po to, aby wdrożyć do produkcji system zapewniający bezpieczeństwo jachtom i innym jednostkom pływającym małej i średniej wielkości. Koncepcja projektu opiera się na wykorzystaniu techniki działania poduszek bezpieczeństwa w nowy sposób. Celem projektu jest uzyskanie przez nas możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, którym będzie nowy system bezpieczeństwa dla jednostek pływających małej i średniej wielkości, szczególnie dla jachtów, dużych motorówek i skuterów wodnych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wykonanie niezbędnych badań przemysłowych, a następnie wdrożenie wyników projektu w naszym kraju oraz poza jego granicami.

Uzasadnienie wyboru inteligentnej technologii:

Technologia, która będzie wprowadzona do użytku dzięki przeprowadzonemu projektowi będzie miała za zadanie podnieść stopień bezpieczeństwa dla jednostek pływających małej i średniej wielkości. Zamontowane na tych jednostkach systemy bezpieczeństwa w postaci wykorzystania nowej technologii poduszek spowoduje, że jednostki takie będą bardziej bezpieczne. W przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich, jak uszkodzenie, zderzenie, przebicie burty, ich użycie zapobiegnie zatonięciu jednostki. Dzięki temu zwiększą się szanse na uratowanie ludzi przebywających na jednostce. W przypadku zastosowania na jednostce towarowej, towar zostanie uratowany przez zatonięciem. Przyczyni się to zarówno do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na tych jednostkach, ale także zmniejszy to zanieczyszczenie wód, poprzez zmniejszoną ilość utonięć towarów i jednostek. Materiały i procedury zastosowane w produkcji i eksploatacji tej technologii będą całkowicie przyjazne środowisku. Sam produkt przyczyni się do zmniejszenia ilości potencjalnych zanieczyszczeń, które zalegają na dnie mórz i oceanów. Dzięki zastosowaniu tej technologii, jednostka pływająca może być uratowana przed zatonięciem. Dzięki temu jej wrak nie będzie zalegał na dnie morza, czyn też oceanu. W momencie jej uratowania, może być ona, po serwisowaniu, czy też poważniejszym remoncie, dalej eksploatowana, co przyczyni się do tego, że wiele jej elementów nie trafi na wysypisko. W przypadku użycia tej technologii na jednostce transportującej towary, ładunek może być uratowany przed zatonięciem lub zniszczeniem. To także przyczyni się do tego, że mniej porzuconych towarów będzie zalegać na dnie mórz i oceanów.

Cel:

Najważniejszym rezultatem, który chcemy osiągnąć jest uzyskanie innowacji produktowej. Chcemy wynalazek wdrożyć do produkcji i wprowadzić go na rynek. Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt, który będzie wykorzystywany przez producentów jednostek pływających jako innowacyjny system bezpieczeństwa służący do ratowania tychże jednostek. Finalnym rezultatem całego projektu będzie wdrożenie do produkcji i rozpoczęcie sprzedaży nowego systemu poduszek bezpieczeństwa dla powyższych jednostek pływających.

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu:

Istniejące dziś systemy ratownicze na jednostkach pływających średniej wielkości opierają się na pneumatycznych tratwach ratunkowych, kołach ratunkowych, szalupach i kamizelkach ratunkowych. Wymienione powyżej środki służą ratowaniu ludzi znajdujących się na uszkodzonych jednostkach pływających. Nie ma natomiast rozwiązań pozwalających na uchronienie uszkodzonej jednostki przed zatonięciem. Rezultat projektu jest ukierunkowany na rozwiązanie tego konkretnego braku, dlatego też ma olbrzymie szanse na zastosowanie w praktyce gospodarczej. Dzięki zastosowaniu nowej technologii poduszek bezpieczeństwa na jednostkach pływających małej i średniej wielkości, w razie jakiegokolwiek wydarzenia związanego z zagrożeniem zatonięciem jednostki, odpalony system poduszek na jednostce pozwoli na uratowanie całej jednostki a nie tylko ludzi na niej się znajdujących. Dzięki temu rezultat projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeby istnienia na rynku systemu ratującego całą jednostkę pływającą a nie tylko jej załogę i pasażerów.

Charakterystyka rynku docelowego:

Rynkiem docelowym jest rynek producentów jednostek pływających średniej wielkości w zasadzie na całym świecie. Odbiorcami ostatecznymi są klienci powyższych producentów. W chwili obecnej uwaga Wnioskodawcy skupia się na polskim rynku producentów jachtów i łodzi. Polski rynek łodzi i jachtów rozwija się intensywnie począwszy od 1990 roku. Polska jest jednym z czołowych producentów łodzi w Europie i na świecie. Potencjał stoczni szacuje się na produkcję 22 000 jednostek pływających rocznie ( źródło: Raport dotyczący przemysłu jachtowego w Polsce – 2010, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, www.polboat.eu). Specjalnością polskich producentów jest eksport, ponad 90% produkcji trafia na rynki zagraniczne, w tym do Europy Zachodniej, USA, Kanady, także do krajów arabskich. Polscy producenci coraz bardziej zainteresowani są rynkami wschodzącymi, takimi, jak Chiny, czy Brazylia. Czynnikami rozwijającymi rynek są: wzrost osób zamożnych i bogatych, a także wzrost wymagań co do wysokiej jakości, indywidualności produktu, przy czym dużą rolę odgrywają także czynniki wpływające na wzrost bezpieczeństwa łodzi. Przemysł ten cały czas jest otwarty na wdrażanie nowych technologii. Przy konstruowaniu łodzi wykorzystywane są nowe rozwiązania co do napędu, nawigacji, poprawy parametrów sprawnościowych. W polskim sektorze łodzi i jachtów działa 900 podmiotów gospodarczych. Stoczni dla jachtów i łodzi jest kilkadziesiąt, z czego największe , takie, jak Galeon, Delphia, Balt Yacht, wytwarzają ponad 60% rocznej produkcji. Rocznie buduje się w Polsce ponad 20 tysięcy łodzi. (dane podane za: Rynek dóbr luksusowych w Polsce, edycja 2013, KPMG). Odbiorcami ostatecznymi tego rynku są klienci o pewnym określonym poziomie zamożności ( klasa powyżej średniej, a także osoby o wysokim statusie zamożności oraz milionerzy – źródło: Eksportowy polski luksus za miliard złotych, 27.11.2014, www.ekonomia.rp.pl). Są to klienci, którzy mniej zwracają uwagę na koszty, są skłonni więcej dopłacić a zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo. W przyszłości rynkiem docelowym może być też rynek kutrów rybackich oraz rynek producentów mniejszych jednostek używanych przez wojsko ( łodzie patrolowe, ścigacze). Przeprowadziliśmy własne wywiady środowiskowe, po których produktem zainteresowały się wstępnie kilka polskich firm, a także dwóch zagranicznych pośredników z Danii, specjalizujących się mn. w budownictwie okrętowym – zainteresowana jest poszukiwaniem dla nas producentów łodzi i jachtów na rynku europejskim i amerykańskim oraz firma z Hajfy zainteresowana poszukiwaniem dla nas klientów na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. W chwili obecnej zainteresowany wdrożeniem rozwiązania jest jeden z największych polskich producentów jachtów i łodzi, firma Delphia Yachts. Jego produkcja roczna motorówek średniej wielkości, które są w tej chwili w kręgu zainteresowania Wnioskodawcy, to rząd wielkości kilkuset rocznie. W odniesieniu do jachtów typu premium jest to rząd wielkości co najmniej 10 na rok. Podpisaliśmy z tym producentem list intencyjny o zainteresowaniu współpracą gospodarczą. Firma Delphia produkuje kilkaset jachtów i łodzi rocznie. Przez pierwszy rok po wdrożeniu przewidujemy kooperację z firmą Delphia. Następnie, w ciągu kilku kolejnych lat chcemy rozszerzyć kooperację o kolejnych polskich producentów oraz wejść na inne rynki. Przewidujemy wzrost produkcji co rocznie w ciągu co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu.

Konkurencja:

Obecnie na rynku nie istnieją podobne rozwiązania oferowanych dla jednostek pływających takich, jak jachty czy łodzie. Systemy ratownicze stosowane na tych jednostkach mają na celu ochronę życia załogi i pasażerów, nie zaś ochronę przed zatonięciem samej jednostki.

Na wczesnym etapie rozwoju jest finansowany przez Unię Europejską projekt o nazwie SuSy. Wykorzystuje on wzmocnione kevlarem balony napełniane ciśnieniowo powietrzem do ochrony dużych statków. System ten jednak znacząco różni się od technologii, którą my chcemy stosować. Ma on być stosowany w dużych jednostkach. A nasz system ma być stosowany na jednostkach pływających małej i średniej wielkości. W systemie SuSy poduszki mocowane są pomiędzy poszyciem statku, gdzie są także aktywowane. W naszym systemie poduszki aktywowane są na zewnątrz. System SuSy ciągle również służy tylko i wyłącznie do czasowego ustabilizowania jednostki, natomiast nasz system do jej całkowitego uratowania.

W wyniku projektu na rynku pojawi się zupełnie nowy produkt, którym będzie nowy system bezpieczeństwa montowany na jachtach i innych jednostkach pływających. Będzie on mógł być aktywowany w sytuacji zagrożenia dla jednostki pływającej. Będzie on oparty o zastosowanie technologii poduszek w zupełnie nowy sposób. Będzie to zupełnie nowy produkt i zupełnie nowe rozwiązanie dla tych jednostek. Będzie to nowość na skalę rynku światowego. Tego typu rozwiązanie nie istnieje na świecie. Nowość tej technologii została potwierdzona przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez specjalistów z Katedry Eksploatacji Statku Akademii Morskiej w Gdyni.

Własność intelektualna:

Ponieważ chcemy wdrożyć technologię w naszej rodzimej działalności, za najbardziej odpowiedni i skuteczny sposób ochrony własności intelektualnej jest uzyskanie patentu.

Zostały złożone dwa zgłoszenia o rejestrację patentu do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do technologii związanej z projektem:

1/ Pneumatyczna poduszka powietrzna

Potwierdzenie zgłoszenia z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 21.07.2014r. Numer zgłoszenia P.408950 28.01.2015r. Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Patentowego RP sprawozdanie o stanie techniki – kategoria dokumentu A – dokument stanowiący znany stan techniki, ale niepodważający nowości i poziomu wynalazczego wynalazku,

  2/ Ratunkowy system stabilizacyjny

Potwierdzenie zgłoszenia z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23.10.2014r. Numer zgłoszenia P. 409906 06.05.2015r. Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Patentowego RP sprawozdanie o stanie techniki – kategoria dokumentu A – dokument stanowiący znany stan techniki, ale niepodważający nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.

Opis innych korzyści:

  Przy zakładanym sukcesie nasz produkt stał by się bardzo poważnym graczem na rynku producentów jednostek pływających, poważnym materiałem eksportowym i pracodawcą. Będziemy wówczas dążyli do wprowadzania kolejnych innowacji na rynek, nie wykluczając w przyszłości budowy własnego oddziału budowy łodzi. Mając na uwadze ratownictwo statków, zabezpieczenie statku oraz wyposażenie statków. Powyższy produkt można także zastosować w transporcie kontenerowym ( zabezpieczenie towarów luksusowych przed uszkodzeniem), jak również zwiększyć liczbę interesariuszy, poprzez, na przykład, próbę zainteresowania poważnych firm ubezpieczeniowych tego typu produktem. Rodzi to bardzo wiele poważnych możliwości w wielu dziedzinach związanych z transportem morskim, turystyką, ochroną mienia i życia i oczyszczania morza. Bezpieczeństwo statku i zabezpieczenie statku

Zagadnienia technologiczne przewidziane w realizacji projektu:

  1. Wyzwaniem technologicznym, które zostaje podjęte w części badań przeprowadzanych przez Centrum Techniki Okrętowej jest określenie konkretnego kształtu, wielkości oraz rozmieszczenia poduszek w konkretnych jednostkach. Dlatego też niezbędnym jest przebadanie w warunkach laboratoryjnych wybranych, konkretnych modeli jednostek pływających. Dzięki temu będzie możliwe wypracowanie koncepcji zastosowania konkretnych modeli poduszek na konkretnych jednostkach. W przypadku powyższego projektu będą to dwie jednostki: jacht klasy premium oraz duża łódź motorowa ( 3 metry szerokości, 9 metrów długości). Typy jednostek wybrano ze względu na to, że są to jednostki najczęściej budowane przez polskich producentów.
  1. Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej (II Podwykonawca) posiada koncepcję materiału poszycia poduszki ratunkowej oraz układu polimerowego, który napełni ją w sytuacji awaryjnej. Specyficzny system składników którego dotyczy projekt ma wypełnić poduszkę ratunkową i usieciować w możliwie jak najkrótszym czasie, zapewniając jednostce pływającej zwiększoną wyporność. Zespół składników obejmuje prepolimer izocyjanianowy, składnik poliolowy i spieniający, katalizator oraz opcjonalnie antypiren. System powinien charakteryzować się odpowiednią kinetyką sieciowania oraz odpowiednimi końcowymi właściwościami fizycznymi.
  1. Dokumentacja niezbędna do realizacji w/w projektu w chwili obecnej została przyjęta przez Urząd patentowy rzeczpospolitej Polskiej jak również przeanalizowana w kilku ośrodkach badawczych oraz producentów łodzi pod katem realizacji. We wszystkich przypadkach wydane opinie były pozytywne.

Opis technologii wynalazku:

  1. System Morski SHILLOW z wykorzystaniem poza burtowych poduszek z płaszczem kanałowym wypełnionym środkiem utwardzającym i sprężonym powietrzem który w ciągu kilku sekund tworzy boje wypornościowe z powietrzem wtłoczonym pod ciśnieniem, występują one w czterech wariantach opisanych poniżej. Poduszki połączone są z pasami stabilizującymi umiejscowionymi w części rufowej i dziobowej grodzi statku, pomiędzy poszyciem oraz wariantowo poza poszyciem jednostki. Pasy stabilizacyjne występują w dwóch wariantach: mechanicznym oraz grawitacyjnym. Poduszka powietrzna oraz pasy stabilizacyjne stanowią w jednym z wariantów całość systemu Morskiego Shillow pokazanego na rysunku 2. System sterowany jest ręcznie lub automatycznie. Został przewidziany również wariant mocowania poduszek pneumatycznych na stałe w jednostkach pływających wewnątrz jednostki, w poszyciu kadłuba oraz na zewnątrz co przedstawiono na rysunku 1.
    Charakterystyka poduszki: wnętrze poduszki utworzonej z dwu warstw materiału, zewnętrznej i wewnętrznej, podzielone …………… podzielone ………………, ochronną i ………….. Komora ochronna zakończona wewnętrznymi otworami …………….. oraz podzielona na segmenty za pomocą …………….., łączy się poprzez zbiornik poborowy z ………….., wypełnioną ………………… Ścianki dzielące ……… ochronną na segmenty, biegną poprzecznie lub wzdłużnie i mocowane są za pomocą zgrzewów lub klejenia do powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Komora pneumatyczna, zamknięta wewnętrzną warstwą materiału tworzącego poduszkę, połączona jest poprzez ……….. z …… wysokociśnieniową. Komora ochronna wyposażona jest w wewnętrzne elementy ……………. w kilku wariantach w zależności od specyfikacji jednostki. Wnętrza segmentów wyposażone są we ………., korzystnie ujęte w ………….. Cechą charakterystyczną włókien zbrojeniowych jest wysoka wytrzymałością na rozciąganie, wysoki moduł sprężystości przy ścinaniu, dobra odporność chemiczna i termiczna, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką wytrzymałość zmęczeniową, odporność na ścieranie, stabilność wymiarowa, mała przewodność cieplna w niskich temperaturach, odporność na nagłe zmiany temperatury, odporność na działanie środków chemicznych i dobre tłumienie drgań. Wynalazek przewiduje kilka rozwiązań wzmocnienia włókami zbrojeniowymi pneumatycznej poduszki ratunkowej.
    Pneumatyczna poduszka ratunkowa stanowi rozwiązanie przydatne w ratownictwie morskim i lądowym, w pracach wymagających ochrony przed uszkodzeniem przewożonych materiałów jak również w pracach wymagających utrzymania w pozycji stałej materiałów wywierających na podłoże zmienny nacisk. Zalety rozwiązania według wynalazku polegają na zabezpieczeniu przed deformacją materiału elastycznego boi podczas kontaktu z wodą oraz zwiększonego działania ciśnienia wody na boję podczas nabierania wody przez jednostkę pływającą lub kontener. Dzięki czemu eliminuje się konieczność stosowania ciężkich i grubych powłok boi aby zapewnić wymaganą sztywność materiału do samej konstrukcji np. jednostki pływającej a tym samym zapewnieniu lepszych charakterystyk wypornościowych oraz parametrów materiału z którego wykonane zostały boje.Charakterystyka pasa stabilizującego: Wynalazek poprzez wykorzystanie pasów stabilizujących wraz wyrzucanymi poza jednostkę pływającą pneumatycznymi bojami ratunkowymi oraz sprzężoną w systemie wyciągarką pozwala na regulowanie długości pasa stabilizującego mechanicznie lub w odmianie regulowanie grawitacyjne a tym samym system zapewnia możliwość korygowania zanurzenia jednostki realizując tym samym cele ratunkowe przy zmiennych parametrach zanurzenia jednostki pływającej.

2. System Kontenerowy SHILLOW 1 z wykorzystaniem poduszek powietrznych mocowanych do pojazdu na zaczepach. Rozwiązanie pozwala na całkowite wypełnienie niewykorzystanej przestrzeni ładunkowej kontenera przez poduszkę pneumatyczną jak również na wzmocnienie części wewnętrznej ścian kontenera w przypadku użycia wariantu poduszki pneumatycznej ze zbrojeniem kanałowym. Poduszki nawet po wypełnieniu komór wewnętrznych powietrzem pod ciśnieniem nie uszkodzą znajdującego się we wnętrzu kontenera pojazdu lub innego materiału. Ściany poduszki po zastygnięciu piany w kanałach dopasowywują się do kształtu pojazdu tworząc na jego zewnętrznej powierzchni warstwę ochronną, szczelną bryłę. W przypadku uszkodzenia kontenera lub poduszek kontener nie traci pływalności. Rysunek 2.

Shillow samochodowy zaczepy

3. System Samochodowy SHILLOW 2 z wykorzystaniem poduszki powietrznej sterowanej automatycznie lub ręcznie z zamocowaniem wewnątrz kontenera morskiego. System wykorzystuje odmienne mocowanie poduszek pneumatycznych pozwalając tym samym na maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni w kontenerze po załadunku jak również według specyfikacji przewożonych w nim materiałów. Rysunek 3.

Shillow samochodowy kontener

Istnieje możliwość doposażenia każdego z wariantów w nadajnik GPS uruchamiany automatycznie podczas włączania systemu SHILLOW co pozwali na całkowite zminimalizowanie start podczas poszukiwań ludzi, jednostek pływających oraz kontenerów.

Oflafowanie2